بنرها

برای معرفی آپلودبوی و جذب زیرمجموعه از بنرهای زیر استفاده نمایید


کد لینک به سایت ما. میتوانید آدرس عکس را در این کد به یکی دیگر از عکسهای زیر تغییر دهید.

970x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/970x90.gif

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/728x90.gif

600x300


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/600x300.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/468x60.gif

336x280


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/336x280.gif

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/300x250.gif

300x100


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/300x100.gif

250x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/250x250.gif

200x200


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/200x200.gif

180x150


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/180x150.gif

160x600


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/160x600.gif

160x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/160x60.gif

125x125


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/125x125.gif

120x600


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/120x600.gif

120x240


URL : http://uploadboy.com/bannerset/1/120x240.gif

-----------------------

468x60


URL : http://uploadboy.com/banner/468-60.gif

120x240


URL : http://uploadboy.com/banner/120-240.gif

-----------------------

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/uploadboy728-dw.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/uploadboy468-dw.gif

-----------------------

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-728.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-468.gif

336x269


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-336.gif

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-300.gif

250x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-250.gif

120x240


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-120.gif

125x125


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-125.gif

-----------------------

 

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-728x90.swf

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-468x60.swf

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-300x250.swf

120x240


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-120x240.swf

120x120


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-120x120.swf