بنرها

برای معرفی آپلودبوی و جذب زیرمجموعه از بنرهای زیر استفاده نمایید


کد لینک به سایت ما. میتوانید آدرس عکس را در این کد به یکی دیگر از عکسهای زیر تغییر دهید.

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/uploadboy728-dw.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/uploadboy468-dw.gif

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/uploadboy300-dw.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/banner/468-60.gif

120x240


URL : http://uploadboy.com/banner/120-240.gif

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-728.gif

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-468.gif

336x269


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-336.gif

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-300.gif

250x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-250.gif

120x240


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-120.gif

125x125


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-en-125.gif

 

728x90


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-728x90.swf

468x60


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-468x60.swf

300x250


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-300x250.swf

120x240


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-120x240.swf

120x120


URL : http://uploadboy.com/bannerset/Uploadboy-120x120.swf