Translate to English

Servicevoorwaarden


Deze overeenkomst Uploadboy.com Dienst (de "Overeenkomst") beschrijft de voorwaarden waarop Uploadboy.com ( "wij") bieden diensten aan u ( "Gebruiker"). Door gebruik te maken van onze diensten, Gebruiker gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:

Deze overeenkomst Uploadboy.com Dienst (de "Overeenkomst") beschrijft de voorwaarden waarop Uploadboy.com ( "wij") bieden diensten aan u ( "Gebruiker"). Door gebruik te maken van onze diensten, Gebruiker gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:


We behouden ons het recht om te veranderen of een van de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden of enig beleid of de richtlijnen van de Dienst te wijzigen, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk van kracht na de terbeschikkingstelling van dergelijke herzieningen op onze website op http://www.UploadBoy.com (de "Site"), en je af te zien van enig recht je kan hebben om specifieke kennis van dergelijke wijzigingen te ontvangen of wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Service (of een deel daarvan) na de publicatie van wijzigingen of aanpassingen zal uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen of aanpassingen op de site te bevestigen. Daarom moet u regelmatig herziening van de voorwaarden en de toepasselijke beleid van tijd tot tijd aan de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst.


Als u nog vragen heeft over het gebruik van de dienst, neem dan contact met ons op via de contactpagina.


Klantgegevens en de service


De gegevens, informatie, bestanden, foto's en andere content die u verstrekt aan UploadBoy.com wanneer u de Service en eventuele opmerkingen te posten op de blog delen van de Site wordt verwezen, in de Algemene als "Customer Data"


UploadBoy.com is een cloud-dienst die de gebruikers voorziet van het gemak van de toegang tot hun gegevens vanaf elke locatie en de veiligheid van extra back-up voor dergelijke gegevens. Wij bieden alleen premium abonnementsdiensten. Geef je mening over de kenmerken van de soorten abonnementen diensten voor hun gedetailleerde vergelijking.


Privacybeleid


Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we verzamelen, gebruiken en openbaar maken persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers.


registratiegegevens


U gaat ermee akkoord: (i) de nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u als kan worden gevraagd door enige registratie, login en / of inschrijfformulieren beschikbaar gesteld via de Dienst ( "Registration Data"); (Ii) te onderhouden en te updaten de registratie van gegevens, en alle andere informatie die u aan UploadBoy.com, om het nauwkeurig, actueel en volledig te houden; en (iii) accepteren alle risico's van onbevoegde toegang tot de registratie van gegevens en alle andere informatie die u aan UploadBoy.com.


Subsidies en beperkingen


Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van de voorwaarden, UploadBoy.com verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht op toegang tot en het gebruik van de Dienst.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Algemene Voorwaarden, dat doe je niet, en zal niet een derde partij toe te staan: (i) bekendmaken aan derden geen informatie over de prestaties of analyses met betrekking tot de Dienst; (Ii) gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen of extractie methoden met betrekking tot de site of de Dienst; (Iii) te downloaden (anders dan de pagina caching) enig gedeelte van de site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materialen die in de Site); en (iii) het gebruik van de site, de materialen op de site of de ander dan voor het beoogde doel Dienst.


Eigendom


Zoals tussen UploadBoy.com en u en met inachtneming van de subsidies in de Voorwaarden, zal UploadBoy.com eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op: (i) de Service; (Ii) alle werkzaamheden product ontwikkeld door UploadBoy.com als gevolg van de prestaties van de Dienst; en (iii) alle intellectuele eigendomsrechten daarin belichaamd. Voor het doel van de Algemene "Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelsgeheimen en elke andere vorm van intellectuele eigendomsrechten erkend in enig rechtsgebied, met inbegrip van toepassingen en registraties voor elk van de voorgaande.


verplichtingen


U moet redelijke veiligheidsmaatregelen te gebruiken in verband met uw gebruik van de Dienst. U moet voldoen aan de wetten (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Je moet samenwerken met UploadBoy.com's redelijk onderzoek of Service downtime / uitval, veiligheidsproblemen en eventuele vermoedelijke schending van de Voorwaarden. Voor het honk van de Algemene 'wetten' betekent federale, nationale, provinciale, gemeentelijke en lokale wetten, voorschriften, regels, gerechtelijke decreten, besluiten en vonnissen in elk rechtsgebied op u van toepassing, UploadBoy.com, het onderwerp van de Algemene Voorwaarden en / of de Dienst.


U verklaart en garandeert dat: (i) alle Customer Data (zoals hieronder gedefinieerd) is ofwel uw eigendom of is verzameld door jou zijn van een derde partij in overeenstemming met uw privacy richtlijnen; (Ii) uw privacy richtlijnen voldoen aan alle geldende wetten; en (iii) heb je alle toestemmingen vereist door de van toepassing zijnde wetten aan alle van de Customer Data overbrengen naar UploadBoy.com voor opslag door UploadBoy.com binnen de Verenigde Staten of andere landen verkregen.

UploadBoy.com is niet verantwoordelijk aan u voor onbevoegde toegang tot Klantgegevens of het onbevoegd gebruik van de dienst. U bent verantwoordelijk voor: (i) het gebruik van de dienst door een van uw medewerkers of een persoon aan wie u toegang tot de Dienst gegeven; en (ii) personen die toegang hebben tot Klantgegevens of de Dienst als gevolg van uw verzuim redelijke veiligheidsmaatregelen te gebruiken (zelfs als dit gebruik niet door u is toegestaan) wint.


Niettegenstaande enige bepalingen van het tegendeel in de Voorwaarden, kan UploadBoy.com Customer Data vermelden: (i), zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; of (ii) in reactie op een dagvaarding of een andere verplichte juridisch proces.


U gaat ermee akkoord niet te plaatsen, uploaden, verzenden, te verspreiden, op te slaan, of op andere wijze te publiceren via de Service een van de volgende:


  • Klantgegevens die is smadelijk, lasterlijk, profane, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet, onfatsoenlijk, onzedelijk, vulgair, suggestief, gewelddadig, intimiderend, haatdragende, bedreigende, beledigende, discriminerende, bekrompen, beledigend, opruiend, frauduleus, bedrieglijk of anderszins verwerpelijk
  • Klantgegevens die mogelijk inbreuk maken op een patent, handelsmerk, handelsgeheimen, auteursrechten, recht op privacy, het recht van publiciteit of enig ander intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een partij
  • Klantgegevens dat is illegaal of onrechtmatig, dat zou vormen, aanmoedigen of aanwijzingen verstrekken voor een strafbaar feit, of anderszins creëren aansprakelijkheid of overtreden lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving
  • Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of code, scripts of andere software ontworpen om het even welke functionaliteit op de Dienst te automatiseren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UploadBoy.com's. U gaat er verder gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw gedrag tijdens het gebruik van de dienst, en u ermee akkoord dat u geen van de volgende zal doen in verband met de Dienst of de gebruikers van de Dienst
  • Gebruik de dienst op een manier die zou kunnen verstoren, verstoren, een negatieve invloed of remmen andere gebruikers volledig te genieten van de Dienst of dat schade, storing, overbelasting of aantasting van het functioneren van de dienst op enigerlei wijze
  • Gebruik de Dienst voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of zich bezighouden met, aan te moedigen of te bevorderen illegale activiteiten, of elke activiteit die de Voorwaarden of enige andere regels of beleid vastgesteld op basis van tijd tot tijd schendt door UploadBoy.com
  • Maak een account aan, post enige inhoud, of op andere wijze gebruik maken van de Dienst als je niet, tenminste, 18 jaar oud
  • Wijzigen, aanpassen, hacken of emuleren de Dienst
  • COmzeilen of proberen te filteren, veiligheidsmaatregelen of andere functies die zijn ontworpen om de Dienst of gebruikers van de Service of derde partijen te beschermen omzeilen; en
  • Inbreuk maken op of in strijd met de rechten van UploadBoy.com, haar gebruikers of derden. UploadBoy.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gebruiker gedrag of voor enige Klantgegevens gepost, opgeslagen of ter beschikking gesteld via de Dienst of de Site, noch is UploadBoy.com aansprakelijk voor eventuele fouten, smaad, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen. Uw gebruik van de Dienst en de site is op eigen risico. Handhaving van de Klantgegevens en gedragsregels vastgelegd in de Algemene Voorwaarden is uitsluitend ter beoordeling van UploadBoy.com's, en het ontbreken van dergelijke regels te handhaven in sommige gevallen niet een verklaring van afstand van ons recht om dergelijke regels af te dwingen in andere gevallen vormen. Bovendien hebben deze regels geen privé recht van de actie te maken aan de zijde van derden of een redelijke verwachting dat de Service alle inhoud die door dergelijke regels verboden is niet zal bevatten.


Inhoud van derden


UploadBoy.com kunnen inhoud van derden op de Service of de site te bieden en kan links naar de website en de inhoud van derden (gezamenlijk de "Inhoud van Derden") als een dienst aan die geïnteresseerd zijn in deze informatie verstrekken. UploadBoy.com heeft geen controle, onderschrijven of stelt elke Inhoud van derden en geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid of volledigheid. U erkent en aanvaardt dat UploadBoy.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk op enigerlei wijze voor enige inhoud van derden en neemt geen verantwoordelijkheid bij te werken of te herzien van derden Content. Gebruikers gebruik maken van dergelijke Inhoud van derden daarin op eigen risico. Deze bepaling zal het gebruik van de Dienst overleven.


Advertenties en promoties; third-party producten en diensten


UploadBoy.com kunnen advertenties en promoties van derden beheerd via de Dienst of de site of anderszins informatie verstrekken over of links naar derden producten of diensten die via de Dienst of de site. Uw zakelijke transacties of correspondentie met, of deelname aan promoties, zoals derden, en de eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties of promoties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derde. UploadBoy.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke soort opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of promoties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke non-UploadBoy.com adverteerders of informatie van derden toegankelijk zijn via de Dienst of de site.


handelsmerken


De UploadBoy.com logo en de slogan die in de Site (of ter beschikking gesteld via de Service) zijn handelsmerken van UploadBoy.com en haar leveranciers of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UploadBoy.com of de desbetreffende handelsmerk houder. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruik te maken van "UploadBoy.com" of enige andere naam, handelsmerk of product of dienst van UploadBoy.com te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast heeft de look en feel van de site en de dienst, met inbegrip van alle pagina headers, aangepaste grafische afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, is de service merk, handelsmerken en / of trade dress van UploadBoy.com en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's op de site vermelde (of ter beschikking gesteld via de Service) zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt geen of impliceert goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons. Deze bepaling zal het gebruik van de Dienst overleven.

ontkenning


UploadBoy.COM de dienst, en de site OP EEN "AS IS" en "ALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE VERKLARINGEN, GARANTIES, Verbonden OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD. UploadBoy.COM GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE OF DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS of volledig zeker is. UploadBoy.COM EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN (expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk) met betrekking tot de site en de service, of misbruik waartoe VOLGENS DE WET, WEGENS CUSTOM of het gebruik in de handel, DOOR TRANSACTIE OF ANDERS, INCLUSIEF ALLE: (I) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID; (II) GARANTIE van geschiktheid of het geschikt is voor een DOEL (OF UploadBoy.COM WEET, redenen heeft om te WETEN, IS GESTELD of anderszins op de hoogte van een dergelijk doel); EN (III) GARANTIE VAN INBREUK OF VOORWAARDEN VAN TITEL. U erkent en aanvaardt dat JIJ hebben vertrouwd op GEEN GARANTIE. U erkent en aanvaardt dat: (a) de dienstverlener toegang nodig tot en gebruik van het internet; (B) UploadBoy.COM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR gebruikt of onderhoudt uw servers en uw verbinding met het internet om toegang tot en gebruik maken van de dienst; EN (C) is er risico's met INTERNETCONNECTIVITEIT die kunnen resulteren in het verlies van klantgegevens. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK voor verlies of schade die kan zijn veroorzaakt door gebruik van de service. Wij behouden ons het recht te verwijderen OF VERVANGEN (zonder voorafgaande aankondiging), van Klantgegevens die: (W) ONWETTIG; (X) de externe veiligheid van de servers brengen; (Y) GEBRUIK OVERDREVEN bandbreedte, OR (Z) achten wij, naar eigen goeddunken, moeten worden verwijderd. Deze bepaling zal HET GEBRUIK VAN DE SERVICE overleven.

schadeloosstelling


U, op eigen kosten, zal verdedigen, schadeloos te stellen en UploadBoy.com en haar bestuurders, managers, aandeelhouders, werknemers, consultants, filialen en agenten (gezamenlijk "UploadBoy.com schadeloosstellingen") te vrijwaren van en tegen alle feitelijke of bedreigde kostuums, acties, procedures (bij wet of in het eigen vermogen), vorderingen (ongegronde of anderszins), schade, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten honoraria en kosten, getuige-deskundigen 'kosten en vergoedingen, boetes, rente en uitgaven) die voortvloeien uit of in verband met het even welk kostuum, actie of procedure tegen UploadBoy.com vergoedingen, al dan niet succesvol, als gevolg van, voortkomend uit, resulterend uit, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze in verband met: (i) enige schending door u van de Voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending door u van een van uw verklaringen of garanties); (Ii) Customer Data (inclusief, maar niet beperkt tot, elke overtreding, verduistering of schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de rechten van privacy of recht op publiciteit veroorzaakt door uw handelen of nalaten met betrekking tot Customer Data (of enig gedeelte daarvan )); of (iii) uw gedrag. Deze bepaling zal het gebruik van de Dienst overleven.

Online Payment EPRO


- De partners stemmen ermee in om tijdig en duidelijk te informeren in de T & C de eindklanten van EMP's interventie en in het bijzonder dat een e-voucher, die samen elektronisch geld wordt gegenereerd in het geval van een interventie door de EMP CORP om te betalen voor de diensten die op de diensten koopvaardijplaats
- Als de payment service provider is EMP CORP, zal de transactie resulteren in de creatie en de aankoop van elektronisch geld uitgegeven door een e-geld Emittent, zal dit E-geld worden gebruikt om krediet een e-wallet
- E-PRO TRANSACTIONS zijn gelabeld "Online Payment" op bankpas transactie verklaringen kaarthouder in overeenstemming met de volgende beschrijving van kracht vandaag:. "Online Payment" .
- EMP CORP de PARTNER van eventuele wijzigingen in deze beschrijving, die op elk moment kunnen optreden zal informeren, wat is overeengekomen door de PARTNER.

Beperking van aansprakelijkheid


IN GEEN GEVAL IS: (I) UploadBoy.COM AANSPRAKELIJK VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, een onderbreking van de zaken of voor enige indirecte, speciale, incidentele, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE VOORWAARDEN, de service, DE SITE OF DE INHOUD VAN DERDEN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE of anderszins DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; En (ii) UploadBoy.COM De totale aansprakelijkheid ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE VOORWAARDEN, de service, DE SITE OF DE INHOUD VAN DERDEN HOGER DAN HET DOOR U BETAALDE UploadBoy.COM ONDER DE VOORWAARDEN (als er iets) bedrag. MEERDERE claims zullen niet verspreiden deze beperking. Dit gedeelte wordt de volle kracht, zelfs als ENIGE REMEDIE vastgelegd in de voorwaarden wordt geacht te zijn NIET VAN HAAR WEZENLIJKE DOEL. Deze bepaling zal HET GEBRUIK VAN DE SERVICE overleven.

Premium Beperking


Premium gebruikers zijn beperkt tot 50 GB per dag te downloaden, en het kan worden veranderd in elk geval als bepaald door onze Administration.

Beëindiging


U kunt stoppen met het gebruik van de Service op elk gewenst moment. UploadBoy.com kan uw gebruik van de Dienst te beëindigen indien UploadBoy.com redelijkerwijs meent u een van de voorwaarden heeft geschonden.

inactieve rekening


UploadBoy kan houden met het inkomen bedrag verwijderen als er geen login binnen zes maanden

Minimale uitbetaling limiet


Minimuminkomen te betalen is 5 $ als je webmoney en 20 $ voor PayPal-betalingen te selecteren.

Recidivist beleid


In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ( "DMCA") en andere toepasselijke wetgeving, UploadBoy.com heeft een beleid van het beëindigen aangenomen, onder de juiste omstandigheden en naar eigen goeddunken, abonnees UploadBoy.com of rekeninghouders die geacht worden herhaaldelijke overtreders worden . UploadBoy.com kan ook naar eigen goeddunken beperken de toegang tot de Dienst en / of te beëindigen de accounts van gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van recidive.

Copyright klachten  


Als u van mening bent dat enig materiaal beschikbaar gesteld via de dienst inbreuk maakt op enig auteursrecht waarin u eigenaar of controle, of die een link ter beschikking gesteld via de Dienst gebruikers naar materiaal dat inbreuk maakt op enig auteursrecht die u eigenaar of controleren, kunt u een melding indienen van een dergelijke inbreuk met onze ATT gereedschap zoals uiteengezet in onze DMCA beleidterugbetalingen beleid


Al UploadBoy.com premium diensten kunnen worden gekocht nadat u zich registreert, en u kunt zich abonneren op de premium services voor verschillende lengtes van de tijd. Restitutie zal worden afgesproken om van geval tot geval en niet later dan 24 uur na uw eerste bestelling. Wij bieden geen gedeeltelijke restitutie. We dont have auto vernieuwt! Charge is slechts één keer.

Kindermishandeling en Minderjarig inhoud


UploadBoy.com tolereert geen kinderporno en minderjarige inhoud van seksuele aard. Als we melding van dergelijke content, zal onze steun snel te handelen om dergelijke inhoud te verwijderen en blokkeren rekening van gebruiker die dergelijke inhoud geupload. We zullen dergelijke inhoud aan het Nationale Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen en CyberTipline melden bij missingkids.com. We behouden ons het recht voor om samen te werken en maatregelen te nemen, met inbegrip van samenwerking met wetshandhavingsinstanties, om hen te helpen bij het identificeren en vervolgen van personen die betrokken zijn bij de overdracht of verspreiding van de inhoud met kinderpornografie.

Laat het ons weten


Als u wilt een kinderpornografie die is geplaatst op UploadBoy.com servers te melden, stuur links via contactpagina voor onderzoek.

Diversen  


De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus. De partijen zijn het erover eens dat elke actie op de wet of in het eigen vermogen die voortkomen uit of in verband met de voorwaarden alleen in de rechtbanken van Cyprus zal worden ingediend en de partijen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord en aan de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken over een kostuum, actie of procedure die voortvloeit uit de voorwaarden. Met uitzondering van de betalingen op grond van de voorwaarden, zal geen van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging te wijten geheel of gedeeltelijk aan een oorzaak die buiten de redelijke controle zijn, inclusief maar niet beperkt tot overmacht (brand, storm, overstromingen, aardbevingen , enz.), burgerlijke onlusten, verstoring van telecommunicatie, verstoring van de stroom of andere essentiële diensten, onderbreking of beëindiging van de dienst door een service providers wordt gebruikt door UploadBoy.com om zijn servers te koppelen aan het internet, arbeid storingen, vandalisme, kabel cut , computervirussen of andere soortgelijke voorvallen, of een kwaadwillige of onrechtmatige daden van derden (elk een "Overmacht"). Bij een dergelijke vertraging na levering wordt uitgesteld gedurende een periode gelijk aan de tijdverlies wegens vertraging.


Verdien Geld Algemene Regels

1. Uitbetalingen worden verwerkt op wekelijkse basis.
2. Minimum uitbetaling is 5 USD.
3. Uitbetalingen worden verwerkt via PayPal, en Webmoney.
4. (Only) Iraanse gebruikers wordt pas betaald in hun Iraanse bankrekening na verificatie.
5. Elke poging om misbruik te maken van ons netwerk om meer inkomsten of helemaal door spamming diagram de, zal gedeelde accounts of andere manipulaties immidiate Baning veroorzaken van Uploadboy.com.
6. Alle partners moeten akkoord gaan met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. Doet u dit niet kan leiden tot een tijdelijke schorsing of beëindiging van hun account.
7. Uploadboy.com behoudt zich het recht om te veranderen en opnieuw te definiëren ons affiliate programma zonder voorafgaande kennisgeving
8. Cheating het systeem zal resulteren in een permanente opschorting van het account. Niet eens proberen!
9. Elke IP kan een maximum van $ 0,03 per dag genereren
10. PORNOGRAPHY, naaktheid, racisme, haat-gebaseerde content, EN ALLE ANDERE UIT beledigende afbeeldingen of video ENIGE zijn ten strengste verboden, zodat u niet een inkomen voor verwijderde bestanden te wijten aan een van de bovenstaande redenen en / of als uw account wordt verboden / geschorst
11. Only voltooide downloads geteld als gekwalificeerde downloads
12. No PPD inkomen gegenereerd van bestanden die kleiner zijn dan 1 MB, en / of in het geval dat de uploader downloads eigen bestanden
13. u bent niet toegestaan ​​om meerdere accounts waarvoor u zelf verwijzen of te downloaden van jezelf aan de winst te verzamelen hebben.
14. No download beperking voor elk land - gratis downloads voor iedereen gegarandeerd.
15. Wij hebben geen moedigen piraterij, aarzel dan niet auteursrechtelijk beschermde bestanden te uploaden! Als je betrapt wordt het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zal uw bestanden worden verwijderd.
16. Elke daad van valse downloads en bedriegen het systeem voor de persoonlijke voordelen en ongeoorloofde duplicatie uploaden worden niet getolereerd. Elke poging indien gevonden kan resulteren in een permanente ban van die gebruiker / account / ip adres.
17. Meervoudig gebruik van een account is niet toegestane


Vragen?


Als u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactpagina